Online boeken

datum van aankomst
Aantal dagen Aantal kamers Aantal persoons

Favoriete gastheer vinden


Certificaten


Voorzieningen


REISVOORWAARDEN van Mosellandtouristik GmbH

Zeer geachte klant, 

wij verzoeken u goed kennis te nemen van de volgende reisvoorwaarden. Deze reisvoorwaarden worden, voor zover ze effectief betrokken zijn, bestanddeel van het reiscontract dat u met Mosellandtouristik GmbH, hierna als “MLT” afgekort, als reisorganisator afsluit. Deze reisvoorwaarden gelden uitsluitend voor de all-in-aanbiedingen van MLT. De boeking kan plaatsvinden via het reisagentschap van wie u deze catalogus hebt ontvangen. Maar vanzelfsprekend ook direct bij MLT. Gebruikt u daarvoor s.v.p. in elk geval het bijgevoegde aanmeldingsformulier. Samen met de reisdocumenten krijgt u uitvoerige inlichtingen over uw vakantieregio. Behalve bij boekingen op korte termijn krijgt u 10 dagen voor het begin van uw reis de voor uw verblijf noodzakelijke reisdocumenten en een map met alle belangrijke informatiemateriaal, in het bijzonder tips over het verloop van de reis, over transfer- en reistijden, de naam van uw reis-, seminaren cursusleider en van uw begeleider.

1. Contractafsluiting

1.1. Voor alle soorten boekingen geldt:

a) de basis van het aanbod van MLT en de boeking van de reiziger zijn de beschrijving van de all-in-aanbieding en de aanvullende informatie in de basis van de reserveringsbeschrijving in zoverre deze bij boeking beschikbaar zijn voor de reiziger.

b) MLT wijst erop dat volgens de wettelijke voorschriften (§ 312g, lid 2, cijfer 9 BGB) bij pakketreisovereenkomsten, ook als deze op afstand (telefonisch, online, via Fax of e-mail) worden afgesloten, geen recht op herroeping bestaat, maar enkel het wettelijke recht op terugtreding van de reizende overeenkomstig § 651i BGB (zie hiervoor ook cijfer 3. van deze reisvoorwaarden).

1.2. Voor de boeking die mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of per fax plaatsvindt, geldt:

a) Bij de boeking biedt de klant de bindende afsluiting van de reisovereenkomst aan MLT aan.

b) De overeenkomst komt bij ontvangst van de boekingsbevestiging (acceptatieverklaring) door MLT tot stand, waarvoor geen bepaalde vorm nodig is, met als gevolg dat ook mondelinge en telefonische bevestigingen voor de reiziger wettelijk bindend zijn. Bij mondelinge of telefonische boekingen laat MLT de reiziger een schriftelijke kopie van de boekingsbevestiging toekomen. Mondelinge of telefonische boekingen van de reiziger leiden bij overeenkomstige bindende mondelinge of telefonische bevestiging ook dan tot een bindende contractafsluiting, als er geen overeenkomstige schriftelijke kopie van de boekingsbevestiging aan de reiziger wordt overhandigd.

c) Wanneer MLT op wens van de reiziger een speciale aanbieding voorlegt, dan bevat deze, afwijkend van de hiervoor genoemde regelingen, een bindend contractaanbod van MLT aan de reiziger. In dit geval komt de overeenkomst, zonder dat er een overeenkomstige terugbevestiging van MLT (die echter in de regel plaatsvindt) nodig is, tot stand, wanneer de klant deze aanbieding binnen een in de aanbieding eventueel genoemde termijn zonder restricties, veranderingen of uitbreidingen door uitdrukkelijke verklaring, aanbetaling, betaling van het resterende bedrag of gebruikmaking van de reisservice accepteert.

1.3. Bij boekingen die via internet plaatsvinden (overeenkomst in het elektronische zakelijke verkeer) geldt voor de contractafsluiting:

a) Door te drukken op de button (de schermknop) „boeken met betalingsplicht“ biedt de reiziger MLT de bindende afsluiting van de reisovereenkomst aan. De reiziger ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging van zijn boeking per e-mail.

b) De ontvangst van zijn boeking wordt onmiddellijk via elektronische weg aan de reiziger bevestigd. De verzending van het contractaanbod door te drukken op de button „boeken met betalingsplicht“ vormt geen recht van de reiziger op het tot stand komen van een reisovereenkomst volgens zijn boekingsgegevens. Het staat MLT veeleer vrij te besluiten, het contractaanbod van de reiziger al dan niet aan te nemen.

c) De overeenkomst komt bij ontvangst van de boekingbevestiging van MLT door de reiziger tot stand.

d) Als de boekingsbevestiging direct na de uitvoering van de boeking van de reiziger plaatsvindt door te drukken op de button „boeken met betalingsplicht“ met overeenkomstige weergave op het beeldscherm (boeking in real time), dan komt de reisovereenkomst bij ontvangst en weergave van deze boekingsbevestiging door de reiziger op het beeldscherm tot stand, zonder dat er een tussentijdse mededeling over de ontvangst van zijn boeking nodig is. In dit geval wordt de reiziger de mogelijkheid geboden om de boekingsbevestiging op te slaan en af te drukken. De binding van de reisovereenkomst is echter niet van afhankelijk van het feit of de reiziger deze mogelijkheden tot opslaan of afdrukken gebruikt. MLT zal de reiziger daarnaast een kopie van de boekingsbevestiging via e-mail, bijlage van een e-mail, post of fax laten toekomen.

2. Aanbetaling/betaling van de rest

2.1. Met het sluiten van het contract (ontvangst van de boekingsbevestiging) en na het overgeven van een waarborgbewijs conform § 651k BGB moet een aanbetaling worden voldaan, die op de reisbedrag wordt gerekend. Deze bedraagt, voor zover in het individuele geval niets anders is overeengekomen, 10 % van de reisprijs.

2.2. De betaling van het restant is, voor zover het waarborgbewijs is afgegeven, 3 weken voor het begin van de reis opeisbaar, voor zover in het individuele geval geen andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij boekingen korter dan 3 weken voor het begin van de reis dient het volle bedrag direct te worden betaald.

2.3. De verplichting tot het afgeven van een waarborgbewijs vervalt, als

a) de reis niet langer dan 24 uur duurt, geen overnachting insluit en de reisprijs niet hoger is dan € 75 per persoon,

b) afwijkend van de cijfers 2.1. en 2.2., als de overeengekomen reisprestaties geen vervoer van of naar de reisplaats inhouden en afgesproken is, dat de totale reisprijs pas op het eind van de reis/ het verblijf aan MLT of het accommodatiebedrijf betaald moet worden.

2.4. Is MLT tot het brengen van de contractprestaties bereid en in staat en presteert de reisgast de aanbetaling of restbetaling niet of niet volledig op de afgesproken condities, zonder dat er een contractueel of wettelijk recht van retentie door de gast bestaat, dan is MLT gerechtigd, na aanmaning met het stellen van een termijn het contract te annuleren en de reisgast met annuleringskosten conform artikel 3 van deze voorwaarden te belasten.

3. Annulering door de klant, omboeking

3.1. De klant kan tot het begin van de reis op elk moment de reis annuleren. Het verdient aanbeveling, het annuleren ter voorkoming van misverstanden schriftelijk te doen. Peildatum is de ontvangst van de annulering bij MLT.

3.2. In elk geval van annulering door de reisdeelnemer heeft MLT recht op compensatie voor de reisvoorzorgsmaatregelen en de kosten van MLT als volgt, waarbij rekening wordt gehouden met gewoonlijk bespaarde kosten en de gewoonlijk mogelijke andere aanwending van reisprestaties:

• tot en met de 31e dag voor het begin van de reis 10 %

• van de 30e tot de 21e dag voor het begin van de reis 20 %

• van de 20e tot en met de 14e dag voor het begin van de reis 40 %

• van de 13e tot en met de 8e dag voor het begin van de reis 50 %

• van de 7e dag tot de dag voor het begin van de reis 80 %

• op de dag van het begin van de reis en bij nietreizen 90 % van de reissom

3.3. Sluiten van een annuleringsverzekering en een verzekering ter dekking van de repatriëringskosten in geval van ongeval of ziekte wordt dringend aanbevolen.

3.4. De klant dient aan MLT te bewijzen datzij geen of wezenlijk lagere kosten heeft gemaakt dan de voorstaand vastgelegde all-in-kosten. In dit geval is de klant slechts verplicht de mindere kosten te betalen.

3.5. MLT behoudt het recht om in plaats van bovenstaande all-in-prijzen een hogere, concrete schadeloosstelling te eisen, indien MLT aantoont dat er voor hem aanzienlijk hogere kosten ontstaan zijn dan de enigerlei toepasbare all-in-prijs. Als MLT een dergelijke eis laat gelden, dan is MLT verplicht om de gevraagde schadeloosstelling concreet te berekenen en te documenteren met inachtneming van mogelijk bespaarde kosten en een eventueel andersoortig gebruik van de reisprestaties.

3.6. Het wettelijke recht van de klant conform §§ 651 b BGB om een vervangende deelnemer te benoemen, blijft onaangetast door bovenstaande bepalingen.

3.7. Indien er op verzoek van de klant na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot de reisdatum, de accommodatie, de verzorging of andere diensten (omboekingen), dan kan MLT tot 31 dagen voor aanvang van de reis een omboekingstarief van € 10,- in rekening brengen, zonder dat de klant wettelijk aanspraak kan maken op de omboeking en uitsluitend voor zover deze mogelijk is. Latere omboekingen zijn uitsluitend mogelijk door middel van annulering van de reisovereenkomst conform de bovenstaande annuleringsvoorwaarden en nieuwe boeking. Dit is niet van toepassing op gewenste omboekingendie slechts geringe kosten met zich meebrengen.

4. Plicht van de reiziger/klant voor het aangeven van gebreken tijdens de reis; Opzegging van de reisovereenkomst door de klant/reiziger; Plichten van de klant voor termijngebonden tegeldemaking van claims; Informatie over het beslechten van geschillen met de consument

4.1. De reizende is verplicht, eventueel optredende gebreken direct aan MLT of tegenover de in de reisinlichtingen aangegeven plaats aan te geven en hulp te verlangen. Aanspraken van de reizende vervallen alleen dan niet, als de terechtwijzing waartoe de reizende verplicht is, onverdiend achterwege blijft.

4.2. Als de reis als gevolg van een reisgebrek wezenlijk wordt beïnvloed of als van de reizende het realiseren ervan als gevolg van belangrijke, voor MLT herkenbare grond niet kan worden verlangd, kan de reizende het reiscontract conform de wettelijke bepalingen (§ 651e BGB) opzeggen. De opzegging is pas geoorloofd als MLT resp. haar gemachtigden een hun door de reizende bepaalde redelijke termijn hebben laten verstrijken, zonder hulp te bieden. Het bepalen van een termijn is niet nodig, als de hulp onmogelijk is of door MLT of haar gemachtigde wordt geweigerd of als het direct opzeggen van het contract door een buitengewoon belang van de reizende wordt gerechtvaardigd.

4.3. De reizende moet aanspraken wegens niet volgens contract uitvoeren van de reisverplichtingen uitsluitend na het eind van de reis binnen een maand na de contractueel bepaalde terugreisdatum tegenover MLT onder het onderstaand aangegeven adres geldend maken. Valt de laatste dag van de termijn op een zondag, een landelijk erkende algemene feestdag of een zaterdag, dan komt de volgende werkdag in de plaats van zo‘n dag. Een termijn bewarende aanmelding kan niet bij de dienstverleners, in bet bijzonder niet tegenover de accommodatieverschaffer plaatshebben. Het schriftelijk indienen van de claim wordt dringend aangeraden. De aanspraken van de reizende komen alleen dan niet te vervallen, als de tijdige opeising buiten zijn schuld om achterwege blijft.

4.4.MLT wijst er met het oog op de wetgeving rond het beslechten van geschillen met de consument op, dat bij het ter perse gaan van deze reisvoorwaarden essentiële bepalingen van deze wetgeving nog niet van kracht waren. MLT neemt niet deel aan een vrijwillig beslechten van geschillen met een consument. Bij zoverre dat het beslechten van een geschil met een consument na het publiceren van deze reisvoorwaarden voor MLT verplicht zou zijn, informeert MLT de verbruiker hierover in een geëigende vorm. MLT verwijst voor alle overeenkomsten, gesloten in elektronisch rechtsverkeer, naar het Europese online geschillenplatform http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Bijzondere plichten van de reizigers bij reizen met de fiets

5.1. De reiziger is voor de verkeersveiligheid, de technische functionaliteit en alle overige omstandigheden in combinatie met het meebrengen van een eigen fiets uitsluitend zelf verantwoordelijk. Daarom is de MLT niet onderhevig aan advies- of controleplicht.

5.2. Zowel bij meegebrachte eigen fietsen, alsook bij ter beschikking gestelde fietsen is de klant voor het begin van de tocht en doorlopend onderhevig aan de plicht om het voorkomen van technische gebreken en de verkeersveiligheid te controleren. In het kader van zijn algemene wettelijke verplichting tot melding van tekortkomingen, is de reiziger gehouden om eventuele tekortkomingen onmiddellijk aan de door MLT aangestelde reisleiding – of, indien het contract niet daarin voorziet, aan MLT zelf – mee te delen en – in geval van een ter beschikking gesteld rijwiel – om remedie te verzoeken. De reiziger is verplicht om alle verkeersvoorschriften te respecteren.

5.3. De reiziger is ertoe verplicht om elke schade, beperking of gevaar voor derde personen en zaken te vermijden en bij het besturen van de fiets zijn gedrag en zijn rijwijze overeenkomstig aan te passen.

6. Beperking van de aansprakelijkheid van MLT

6.1. De contractuele aansprakelijkheid van MLT voor schade die niet voortkomt uit letsel met dodelijke, het lichaam of de gezondheid bedreigende afloop, is beperkt tot driemaal de reissom, indien schade van de reiziger noch opzettelijk noch door grove nalatigheid veroorzaakt is of MLT voor een voor de reiziger ontstane schade enkel wegens schuld van een dienstverlener verantwoordelijk is.

6.2. MLT is niet verantwoordelijk voor gegevens en onvoldoende dienstverlening in samenhang met prestaties,

a) die niet contractueel overeengekomen hoofdprestaties zijn en geen bestanddeel van het all-inaanbod van MLT zijn en voor de klant herkenbaar en in de reisbeschrijving of de boekingsbevestiging als vreemde prestatie zijn gekenschetst, of

b) gedurende het verblijf als vreemde prestatie alleen maar werden bemiddeld (bijv. kuur- en wellnessarrangementen, sportevenementen, theaterbezoeken, tentoonstellingen, excursies, enz.).

7. Niet opgeëiste prestaties

Eist de reizende individuele reisprestaties als gevolg van voortijdge terugreis, wegens ziekte of om andere, niet door MLT te vervangen redenen niet op, dan bestaat er geen recht van de reizende op evenredige restitutie. MLT zal zich echter, in zoverre het niet om heel kleine bedragen gaat, bij de dienstverlener om restitutie inspannen en corresponderende bedragen aan de reizende terugbetalen, zodra en in zoverre ze door de individuele dienstverlener feitelijk aan MLT zijn terugbetaald.

8. Rechtskeuzeovereenkomst en overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegde rechtbank

8.1. Voor reizigers die niet afkomstig zijn uit een lidstaat van de Europese Unie of Zwitsers staatsburger zijn, wordt voor de gehele rechts- en overeenkomstbetrekking tussen de reiziger en MLT overeengekomen dat uitsluitend het Duitse recht geldig is. Deze reizigers kunnen MLT uitsluitend aanklagen bij diens zetel.

8.2. Voor eisen van MLT tegen reizigers c.q. contractuele partners van de reisovereenkomst, de kooplui, juridische personen van openbare of particulier recht of personen, die hun woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats in het buitenland hebben of van wie de woonplaats of gewoonlijke verblijfsplaats op het moment van de aanklacht niet bekend is, wordt overeengekomen dat de bevoegde rechtbank de zetel van MLT is.

----------

© Deze reisvoorwaarden zijn de door de auteurswet beschermd; RA Noll Stuttgart, 2004 – 2017

Reisorganisator is
Mosellandtouristik GmbH
Directeur: Sabine Winkhaus-Robert
Kordelweg 1
54470 Bernkastel-Kues
Handelsregister kantongerecht Wittlich, HRB 21498
Telefoon +49(0)6531/9733-0
Fax +49(0)6531/9733-33
eMail: info@mosellandtouristik.de